Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

ZAPYTANIE NR6/0021 DOT. SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Data informacji: 16.02.2020 16:02W związku z realizacją projektu pt.: Centrum wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym "OPOKA", nr RPWP.07.01.02-30-0021/17, Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usługi szkoleniowej dla Uczestników ww. projektu, zgodnie z przedstawioną w dokumentacji specyfikacją.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego mającego na celu uzyskanie kwalifikacji /kompetencji/ umiejętności zawodowych oraz egzaminu zewnętrznego dla Uczestników projektu pt.: „Centrum wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym "OPOKA"”, nr RPWP.07.01.02-30-0021/17,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe),

które obejmuje:

I/ Szkolenie „Kosmetyczka” dla 11 osób (Chodzież):

II/ Szkolenie „Pomoc krawiecka” dla 9 osób (Jarocin):