Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

ZAPYTANIE NR3/0021 DOT. SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Data informacji: 29.06.2019 15:51W związku z realizacją projektu pt.: Centrum wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym "OPOKA", nr RPWP.07.01.02-30-0021/17, Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usługi szkoleniowej dla Uczestników ww. projektu, zgodnie z przedstawioną w dokumencie specyfikacją.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego mającego na celu uzyskanie kwalifikacji /kompetencji/ umiejętności zawodowych oraz egzaminu zewnętrznego dla Uczestników projektu pt.: „Centrum wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym "OPOKA"”, nr RPWP.07.01.02-30-0021/17,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe).
 
Pobierz zapytanie ofertowe: