Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

ZAPYTANIE DOT. PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO

Data informacji: 08.10.2018 15:41W związku z realizacją projektu pt.: Centrum wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym "OPOKA", nr RPWP.07.01.02-30-0021/17, Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usługi z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla Uczestników ww. projektu, zgodnie z przedstawioną w dokumentacji specyfikacją.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla Uczestników projektu pt.: „Centrum wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym "OPOKA"”, nr RPWP.07.01.02-30-0021/17,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe).

Pobierz zapytanie: