Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Pewny start w przyszłość (Zakończony)

"PEWNY START W PRZYSZŁOŚĆ"

WND-POWR.01.02.02-32-0036/15

Organizator: Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 

Termin realizacji: od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Lokalizacja: Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo zachodniopomorskie.

Cel główny projektu:

do 31 grudnia 2016 r. 60 mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (24 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP /13 kobiet i 11 mężczyzn/ oraz 36 niezarejestrowanych w PUP / 20 kobiet i 16 mężczyzn/), w tym 8 kobiet samotnie wychowujących dzieci, 41 osób o niskich kwalifikacjach (23 kobiety i 18 mężczyzn), 36 osób z terenów wiejskich (20 kobiet i 16 mężczyzn), 2 osoby z niepełnosprawnościami (1 kobieta i 1 mężczyzna), zwiększy swoje kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe oraz podniesie zdolność do zatrudnienia, poprzez organizację indywidualnej ścieżki wsparcia obejmującej: doradztwo zawodowe, szkolenia i staże zawodowe, pośrednictwo pracy oraz zapewnienie spójności z:

Oferujemy:

 • Identyfikacje potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
 • Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na ryku pracy, w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie - realizacja szkoleń wysokiej jakości,
 • Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu - realizacja staży zawodowych,
 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby,
 • Bezpłatny udział w projekcie.


 

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

 1. Uczestnikiem/ Uczestniczką może być osoba, która w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie spełnia łącznie kryteria:
  • wiek 15 – 29 lat,
  • jest osobą bezrobotną, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu (tzw.młodzież NEET),
  • zamieszkuje na obszarze województwa zachodniopomorskiego (wg Kodeksu Cywilnego).
 2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 2 pkt 1 regulaminu, oraz jest złożenie w biurze projektu (osobiście, przez osobę upoważnioną, przesłanie pocztą tradycyjną, kurierem lub drogą elektroniczną) FORMULARZA REKRUTACYJNEGO.
 3. Do FORMULARZA REKRUTACYJNEGO należy obligatoryjnie załączyć: aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status Uczestnika projektu jako osoby zarejestrowanej w PUP (w przypadku osóbbezrobotnych zarejestrowanych), orzeczenie o niepełnosprawności (do wglądu – w przypadku osób niepełnosprawnych).


 

Rekrutacja prowadzona jest w 2 edycjach:

 • I edycja – styczeń 2016 r. (30 osób),
 • II edycja – luty 2016 r. (30 osób)


zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans (w tym płci), jawności i przejrzystości.

 

Dokumenty do pobrania:


Regulamin projektu
Typ: pdf Rozmiar: 0.29 Mb

Formularz rekrutacyjny
Typ: pdf Rozmiar: 0.26 Mb

Deklaracja udziału
Typ: pdf Rozmiar: 0.21 Mb

Zgoda rodziców na udział w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.23 Mb

Oświadczenie uczestnika projektu
Typ: pdf Rozmiar: 0.32 Mb

Oświadczenie o braku podwójnego finansowania
Typ: pdf Rozmiar: 0.22 Mb

Oświadczenie nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.24 Mb

Umowa z UP na udział w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.24 Mb

Zobowiązanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: pdf Rozmiar: 0.22 Mb


                                                                

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych).