Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Przepis na sukces zawodowy


„Przepis na sukces zawodowy”, nr WND-POWR.01.02.01-14-0034/19

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego).  

Okres i obszar realizacji projektu

Projekt realizowany jest w terminie od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.  (łącznie 12 miesięcy) i obejmuje swym zasięgiem subregion radomski w województwie mazowieckim (powiaty: białobrzeski, kozienicki, przysuski, radomski, miasto Radom, lipski, szydłowiecki i zwoleński).

Dla kogo?

Projekt zakłada udział 24 osób młodych (z czego 13 kobiet i 11 mężczyzn) , w wieku 18 – 29 lat, zamieszkałych w województwie mazowieckim, w subregionie radomskim w powiatach: białobrzeskim, kozienickim, przysuskim, radomskim, w mieście Radomiu, lipskim, szydłowieckim i zwoleńskim (wg Kodeksu Cywilnego), w tym z niepełnosprawnościami, z następujących grup:

zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem EFS w obszarze rynku na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 SZOOP POWER, z czego:

  Ubogi pracujący to osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Dla osoby samotnej obecnie jest to 701 zł, dla osoby w rodzinie - 528 zł. W przypadku osób pracujących na podstawie umów krótkoterminowych lub cywilnoprawnych dochody nie mogą również przekroczyć płacy minimalnej.

Umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy

  • minimum 20% Uczestników (5 osób: 3 kobiety i 2 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksimum do ISCED 3),
  • minimum 30% uczestników stanowić będą osoby zamieszkujące miasto Radom – tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

 

Uwaga: do projektu nie będą kwalifikowane osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy!

Beneficjent (tj. Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) zapewnia możliwość skorzystania z udziału w projekcie także byłym Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie – w okresie od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. – aktywności zawodowej i zdolności do stabilnego zatrudnienia 24 osób młodych (13 kobiet i 11 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, w tym: tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach długoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, oraz imigrantów (w tym osób polskiego pochodzenia), z województwa mazowieckiego (powiaty: białobrzeski, kozienicki, przysuski, miasto Radom, radomski, lipski, szydłowiecki i zwoleński), poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizujących obejmujących w zależności od potrzeb: identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji Uczestnika i potrzeb rynku pracy, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

 

Harmonogramy zajęć:

 


Zestawienie staży zawodowych - I edycja
Typ: pdf Rozmiar: 0.16 Mb

Zestawienie staży zawodowych - II edycja
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb

Zestawienie staży zawodowych - 2 grupa cz. 2
Typ: pdf Rozmiar: 0.14 Mb


 

Pobierz dokumenty:

 


Regulamin projektu Przepis na sukces zawodowy
Typ: doc Rozmiar: 0.18 Mb

Formularz zgłoszeniowy- Przepis na sukces
Typ: doc Rozmiar: 0.13 Mb

Karta oceny Formularza Zgłosz.-Przepis na suk. zaw.
Typ: doc Rozmiar: 0.1 Mb

Kwestionariusz -racjonalne usprawnienia
Typ: doc Rozmiar: 0.08 Mb

Oświadczenie 2 nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Typ: doc Rozmiar: 0.1 Mb

Oświadczenie UP - Przepis na sukces zaw.
Typ: doc Rozmiar: 0.09 Mb

Zobowiązanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy - Przepis na suk. zaw.
Typ: doc Rozmiar: 0.1 Mb

Plakat Przepis na sukces
Typ: pdf Rozmiar: 0.26 Mb

Oświadczenie Uczestnika o cenie biletu
Typ: pdf Rozmiar: 0.14 Mb

Regulamin-zwrotu-kosztów-dojazdu-wraz-z-wnioskami-o-zwrot
Typ: pdf Rozmiar: 0.62 Mb

Regulamin wyboru i odbywania staży zawodowych Przepis na suk. zaw.
Typ: pdf Rozmiar: 0.26 Mb

Umowa stażowa z zalącznikami
Typ: pdf Rozmiar: 0.43 Mb

Wniosek o zorganizowanie stażu
Typ: pdf Rozmiar: 0.39 Mb