Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Wielkopolska sieć wsparcia - Zakonczony

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w projekcie pt.: „Wielkopolska sieć wsparcia”, nr RPWP.07.01.02-30-0160/18

Projekt realizowany w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe.

Projekt zakończony

Okres realizacji projektu

Okres realizacji  01 września 2019 r. – 30 kwietnia 2021 r.

 

Cel projektu

Celem  głównym  projektu  jest  zaktywizowanie  społeczno-zawodowe  200  osób  dorosłych  (120  kobiet  i  80 mężczyzn),  biernych  zawodowo,  w  okresie  od  01  września  2019  r.  do  30  kwietnia  2021  r.,  zagrożonych ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym  -  będących  osobami  korzystającymi  ze świadczeń  pomocy społecznej  (zgodnie  z  ustawą  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej)  lub  kwalifikujących  się  do objęcia  wsparciem  pomocy  społecznej  z  powodu  ubóstwa  (w  tym  minimum  20  [12K  i  8M]  osób  z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym), zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego,    poprzez    realizację    indywidualnej ścieżki    reintegracji    obejmującej    instrumenty kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej.

 

Dla kogo?

Do udziału zapraszamy osoby bierne zawodowo w wieku aktywności zawodowej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego, będące osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodu ubóstwa, w tym także osoby z niepełnosprawnościami.

Do udziału w projekcie nie będą rekrutowane osoby bezrobotne (zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy).

 

Oferujemy BEZPŁATNIE:

- indywidualne konsultacje z psychologiem,

- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,

- grupowy trening umiejętności i kompetencji społecznych oraz autoprezentacji,

- szkolenia zawodowe,

- płatne 3-miesięczne staże zawodowe,

- pośrednictwo pracy.

 

Uczestnikom zapewniamy:

- materiały szkoleniowe,

- zwrot kosztów dojazdu na wybrane zajęcia i staże,

- stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach zawodowych,

- stypendium stażowe,

- ubezpieczenie NNW podczas staży,

- badania lekarskie przed rozpoczęciem staży zawodowych.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne oraz więcej informacji o projekcie są dostępne:

- w biurze projektu (Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite).

- na stronie internetowej: www.wsnrrow.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Lista rankingowa:

Lista rankingowa Uczestników projektu - 1
Typ: pdf Rozmiar: 0.19 Mb

Lista rankingowa Uczestników projektu - 2
Typ: pdf Rozmiar: 0.41 Mb

Lista rankingowa Uczestników projektu - 3
Typ: pdf Rozmiar: 1.04 Mb


 

 

Pobierz dokumenty:

 


Regulamin projektu-7.1.2-0160
Typ: doc Rozmiar: 0.51 Mb

Formularz rekrutacyjny- WSW 0160
Typ: doc Rozmiar: 0.5 Mb

Kwestionariusz -racjonalne usprawnienia- 0160
Typ: doc Rozmiar: 0.44 Mb

Oświadczenie UP -RODO-0160
Typ: doc Rozmiar: 0.18 Mb

Umowa udziału w projekcie -7.1.2-0160
Typ: doc Rozmiar: 0.47 Mb

Zobowiązanie do udzielenia inf.-0160
Typ: doc Rozmiar: 0.46 Mb

Regulamin projektu-7.1.2-0160
Typ: pdf Rozmiar: 0.35 Mb

Formularz rekrutacyjny- WSW 0160
Typ: pdf Rozmiar: 0.34 Mb

Kwestionariusz -racjonalne usprawnienia- 0160
Typ: pdf Rozmiar: 0.31 Mb

Oświadczenie UP -RODO-0160
Typ: pdf Rozmiar: 0.06 Mb

Umowa udziału w projekcie -7.1.2-0160
Typ: pdf Rozmiar: 0.25 Mb

Zobowiązanie do udzielenia inf.-0160
Typ: pdf Rozmiar: 0.3 Mb