Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Krok do aktywności

„KROK DO AKTYWNOŚCI”,

NR WND-POWR.01.02.01-14-0066/18

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego).

 

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest w terminie od 01 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. (łącznie 12 miesięcy) i obejmuje swym zasięgiem subregion radomski w województwie mazowieckim (powiaty: białobrzeski, kozienicki, przysuski, radomski, miasto Radom, lipski, szydłowiecki i zwoleński).

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie – w okresie od 01 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. – aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 24 osób młodych (13 kobiet i 11 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy (osoby bierne zawodowo – 21 osób: 11 kobiet i 10 mężczyzn i bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy – 3 osoby: 2 kobiety i 1 mężczyzna), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET), z województwa mazowieckiego (powiaty: białobrzeski, kozienicki, przysuski, miasto Radom, radomski, lipski, szydłowiecki i zwoleński), poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizujących obejmujących w zależności od potrzeb: identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji Uczestnika i potrzeb rynku pracy, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Dla kogo?

Projekt zakłada udział 24 osób młodych (z czego 13 kobiet i 11 mężczyzn), wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy, w wieku 18 – 29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET1), zamieszkałych w województwie mazowieckim, w subregionie radomskim w powiatach: białobrzeskim, kozienickim, przysuskim, radomskim, w mieście Radomiu, lipskim, szydłowieckim i zwoleńskim (wg Kodeksu Cywilnego), z czego:
- min. 50% Uczestników (12 osób: 6 kobiet i 6 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksimum do ISCED 3),
- min. 10% osób z niepełnosprawnościami (2 osoby: 1 kobieta i 1 mężczyzna),

- wyłącznie osoby bierne zawodowo (21 osób: 11 kobiet i 10 mężczyzn) lub bezrobotne niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy (3 osoby: 2 kobiety i 1 mężczyzna).
Uwaga: do projektu nie będą kwalifikowane osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy!
Beneficjent (tj. Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) zapewnia możliwość skorzystania z udziału w projekcie także byłym Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.

Co oferujemy?

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
A/ Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy - OBLIGATORYJNE dla wszystkich Uczestników:
a.1./ Indywidualne poradnictwo zawodowe w wymiarze 6 godzin/ osoba (w systemie 3 spotkania x 2 godziny) w celu:
- identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy (wywiad),
- przygotowania lub aktualizacji Indywidualnego Planu Działania (IPD) w oparciu o analizę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, analizę sytuacji zawodowo-edukacyjnej, ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia, zainteresowań, identyfikacja potrzeb szkoleniowych oraz trudności i barier na rynku pracy.
a.2./ Indywidualne poradnictwo psychologiczne w wymiarze 2 godziny/ osoba (w systemie 2 spotkania x 1 godzina) w celu:
- oceny motywacji do udziału w projekcie,
- diagnozy psychologicznej, barier związanych z aktywizacją społeczno-zawodową,
- skierowania do poradni w celu kontynuacji wsparcia psychologicznego (opcjonalnie).
Termin realizacji wsparcia:
- marzec 2019 r. - I edycja (12 osób),
- maj 2019 r. - II edycja (12 osób).

Pobierz dokumenty:

Regulamin projektu Krok do aktywności
Typ: pdf Rozmiar: 0.21 Mb

Formularz Zgłoszeniowy - Krok do aktywności
Typ: pdf Rozmiar: 0.18 Mb

Oświadczenie 2 nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Oświadczenie nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Oświadczenie UP
Typ: pdf Rozmiar: 0.14 Mb

Regulamin wyboru i odbywania staży zawodowych
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Umowa stażowa z zalącznikami
Typ: pdf Rozmiar: 0.22 Mb

Umowa udziału w projekcie z UP
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb

Wniosek o zorganizowanie stażu
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb

Zobowiązanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: pdf Rozmiar: 0.09 Mb


 

Zapytania ofertowe:

 


28.04.2019 r. - zapytanie ofertowe - szkolenie zawodowe grupa I
Typ: pdf Rozmiar: 0.3 Mb