Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Twoja ścieżka kariery

 

„TWOJA ŚCIEŻKA KARIERY!”, NR WND-POWR.01.02.01-32-0044/18

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego).

 


Uwaga:

od 24.07 szkolenie "Pracownik biurowy z elementami rachunkowości i księgowości" z przyczyn technicznych odbywa się na ul. Warcisława IV 14-14a. II piętro sala nr. 1   


 

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest w terminie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (łącznie 12 miesięcy) i obejmuje swym zasięgiem całe województwo zachodniopomorskie.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 68 młodych osób (38 kobiet i 30 mężczyzn), biernych zawodowo (min. 48 osób) lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP (max. 20 osób), z kategorii NEET, w wieku 18-29 lat, zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego (w tym min. 34 osoby o niskich kwalifikacjach, min. 21 osób zamieszkujących miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze) w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. poprzez kompleksowe wsparcie aktywizacyjne obejmujące niezbędne dla danego Uczestnika wsparcie.

Dla kogo?

Projekt zakłada udział 68 osób młodych wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy w wieku 18 – 29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z czego 38 kobiet i 30 mężczyzn), pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET1), zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim (wg Kodeksu Cywilnego), z czego:
- min. 30% Uczestników (tj. 21 osób) zamieszkujących miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Białogard, Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Police, Stargard Szczeciński, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz),
- min. 50% Uczestników (tj. 34 osoby) o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksimum do ISCED 3),

- wyłącznie osoby bierne zawodowo (min. 70% ogółu grupy, tj. 48 osób) lub bezrobotne niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy (max. 30% ogółu, tj. 21 osób).
Uwaga: do projektu nie będą kwalifikowane osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy!


Beneficjent (tj. Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) zapewnia możliwość skorzystania z udziału w projekcie także byłym Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.

Co oferujemy?

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
A/ Obligatoryjne /obowiązkowe dla wszystkich Uczestników:
a/ Indywidualne poradnictwo zawodowe z wykorzystywaniem aplikacji on-line-Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ) wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego Uczestnika wg niżej opisanego standardu:
STANDARD:
IPD – wynika z identyfikacji potrzeb uczestnika projektu oraz jego aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej. Doradca opracowując dokument powinien uwzględniać ustalenia podjęte z Uczestnikiem projektu, jego możliwości, umiejętności, potencjał i kompetencje. Należy uwzględnić bariery wejścia na rynek pracy oraz motywację i predyspozycje Uczestnika. Uczestnik musi znać założenia IPD i je akceptować. IPD może ulegać modyfikacji np. w przypadku sytuacji osobistej uczestnika. IPD musi składać się z minimum czterech etapów:
1) Etap I Rozpoznanie sytuacji zawodowej i potencjału Uczestnika projektu;
2) Etap II Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z czynnym udziałem Uczestnika projektu;
3) Etap III Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego;
4) Etap IV Zakończenie realizacji IPD.

 

Harmonogramy form wsparcia:

Harmonogram Doradztwo II EDYCJA (magazynier z obsługą wózka jezdniowego)
Typ: xlsx Rozmiar: 0.02 Mb

STAŻE Twoja ścieżka kariery (magazynier z obsługą wózka jezdniowego)
Typ: docx Rozmiar: 0.02 Mb

Harmonogram Doradztwo II EDYCJA (pracownik gospodarczy)
Typ: xlsx Rozmiar: 0.02 Mb

Harmonogram szkolenia (pracownik gospodarczy)
Typ: docx Rozmiar: 0.04 Mb

Harmonogram Doradztwo II EDYCJA (pracownik biurowy)
Typ: xlsx Rozmiar: 0.02 Mb

Harmonogram szkolenia (pracownik biurowy)
Typ: docx Rozmiar: 0.05 Mb

STAŻE Twoja ścieżka kariery Białogard - Pracownik gospodarczy
Typ: docx Rozmiar: 0.02 Mb

Harmonogram Doradztwo II EDYCJA Twoja ścieżka kariery 17.09.2019
Typ: xlsx Rozmiar: 0.03 Mb


 

Pobierz dokumenty:


Regulamin projektu
Typ: pdf Rozmiar: 0.28 Mb

Regulamin wyboru i odbywania staży zawodowych
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

ankieta -ocena predyspozycji do zatrudnienia i udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Formularz Zgłoszeniowy - Twoja ścieżka kariery
Typ: pdf Rozmiar: 0.18 Mb

Karta oceny Formularza Zgłosz.-Twoja ścieżka kariery
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Oświadczenie 2 nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Oświadczenie nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Oświadczenie UP
Typ: pdf Rozmiar: 0.14 Mb

test -ocena motywacji do podjęcia zatrudnienia
Typ: pdf Rozmiar: 0.17 Mb

Umowa stażowa z zalącznikami
Typ: pdf Rozmiar: 0.22 Mb

Wniosek o zorganizowanie stażu
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb

Zobowiązanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: pdf Rozmiar: 0.09 Mb