Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Krok do zatrudnienia (Zakończony)

Ogłoszenie o naborze
Uczestników projektu „Krok do zatrudnienia”, nr RPWP.06.02.00-30-0004/17

 

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez zatrudnienia, bezrobotne i bierne zawodowo, zamieszkałe wg Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim do bezpłatnego udziału w projekcie pt.: „Krok do zatrudnienia” o numerze RPWP.06.02.00-30-0004/17.

 

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie zawodowe w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. - 120 osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych wg Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim, w tym 82% osób bezrobotnych, 18% osób biernych zawodowo, należących do min. 1 z grup: osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety – poprzez realizację kompleksowej indywidualnej ścieżki aktywizacji obejmującej wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego Uczestnika projektu jako niezbędne do poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskanie zatrudnienia.

 

 

W ramach projektu zapewniamy:

- poradnictwo zawodowe

- skuteczne pośrednictwo pracy

- szkolenia zawodowe ukierunkowane na podniesienie lub zdobycie nowych kompetencji lub kwalifikacji

- stypendium szkoleniowe  (6,65 zł/1h szkolenia)

- zwroty kosztów dojazdu na szkolenia (do 10 zł/dzień) oraz na staż (do 100 zł/miesiąc)

- stypendium stażowe za udział w 3 miesięcznym stażu (997,40 zł netto/miesiąc)

- badania lekarskie przed podjęciem stażu

- ubezpieczenie NNW podczas stażu

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Regulaminie projektu oraz pod nr telefonu: 736 551 101

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie www.wsnrrow.pl oraz w Biurze Projektu: Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa – projekty konkursowe.