Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Rodzina to podstawa

 

 

„RODZINA TO PODSTAWA!”, NR RPWP.07.02.02-30-0002/17

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe).

Projekt realizowany jest w terminie od 01 marca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. (łącznie 28 miesięcy) i obejmuje swym zasięgiem następujące gminy województwa wielkopolskiego:


- Czajków, Grabów nad Prosną, Kraszewice – powiat ostrzeszowski,
- Chocz, Gizałki – powiat pleszewski,
- Ostrowite, Orchowo, Powidz – powiat słupecki,
- Kleczew – powiat koniński.


Projekt zakłada udział 440 osób (w tym 215 kobiet i 225 mężczyzn), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w obszarze włączenia społecznego) , uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze ww. gmin województwa wielkopolskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym:


- 90 rodzin z dziećmi (razem 305 osób), w tym 135 osób dorosłych-rodziców (62 kobiety i 73 mężczyzn) oraz 170 dzieci i młodzieży (83 dziewczęta i 87 chłopców),
- 100 osób z niepełnosprawnościami (50 kobiet i 50 mężczyzn),
- 10 rodzin z pieczy zastępczej (razem 35 osób), w tym 15 rodziców i 20 dzieci biologicznych oraz dzieci z pieczy zastępczej.

Co najmniej 80% grupy docelowej to mieszkańcy obszarów wiejskich.
Ze wsparcia w ramach projektu wyłączone są osoby odbywające karę pozbawienia wolności.


Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych w terminie od 01 marca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. dla 440 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie gmin Czajków, Kraszewice, Chocz, Gizałki, Ostrowite, Grabów nad Prosną, Orchowo, Powidz i Kleczew w województwie wielkopolskim, poprzez:


- uruchomienie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej dla 30 dzieci w gminie Ostrowite,
- objęcie działaniami edukacyjnymi (psychologiczne, pedagogiczne, prawne i logopedyczne) 135 rodziców,
- organizację pracy podwórkowej dla 140 dzieci i młodzieży,
- organizację rehabilitacji w miejscu zamieszkania dla 100 osób z niepełnosprawnościami,
- organizację działań edukacyjnych w postaci warsztatów wyjazdowych dla 15 rodziców i 20 dzieci (rodziny z pieczy zastępczej).

 

Harmonogramy zajęć:

 

Kraszewice - Harmonogram działań w ramach projektu marzec
Typ: doc Rozmiar: 0.03 Mb


 

 

Dokumenty do pobrania:


Regulamin projektu
Typ: doc Rozmiar: 0.51 Mb

Formularz zgłoszeniowy
Typ: doc Rozmiar: 0.53 Mb

Oświadczenie o dochodach
Typ: doc Rozmiar: 0.44 Mb

Oświadczenie PO PŻ
Typ: doc Rozmiar: 0.44 Mb

Oświadczenie UP
Typ: doc Rozmiar: 0.44 Mb