Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Jesteśmy aktywni (Zakończony)

 

 

Ogłoszenie o naborze
Uczestników projektu „Jesteśmy aktywni”


W związku z realizacją przez Powiat Wrzesiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu „Jesteśmy aktywni”, numer RPWP.07.01.02-30-0101/16 współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego (WRPO na lata 2014-2020 oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja –projekty konkursowe)
 

OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW

- biernych zawodowo
- zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:
- osób z niepełnosprawnością o lekkim, znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
- osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprężonymi i zaburzeniami psychicznymi
- osób będących wychowankami OWDIR w Kołaczkowie lub będących byłymi wychowankami placówki oraz usamodzielniających się


OFERUJEMY:
Wiele form aktywizacji społecznej, zawodowej (np. staże z przyznanym stypendium stażowym), edukacyjnej (np. szkolenia z przyznanym stypendium szkoleniowym) i zdrowotnej (np. badania, ubezpieczenie NNW) oraz działania o charakterze środowiskowym (np. festyny).

Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących na terenie powiatu wrzesińskiego –gm. Nekla , Miłosław, Kołaczkowo, Pyzdry i Września
Wszystkich potrzebujących i spełniających powyższe warunki prosimy zgłaszać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, w terminie 02.10.2017 r. do 30.11.2017 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 do 15.00 wypełniając formularz rekrutacyjny dostępny w biurze projektu oraz na stronach internetowych www.pcprwrzesnia.pl, www.wsnrrow.pl


Do formularza rekrutacyjnego należy załączyć: orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy), zaświadczenie z OPS, oświadczenie o dochodach, zaświadczenie potwierdzające bycie obecnym/byłym wychowankiem OWDIR w Kołaczkowie, zaświadczenie o procesie usamodzielniania się.


Uwaga: Formularz rekrutacyjny wypełnia osoba niepełnosprawna* lub jej opiekun prawny, zgodnie z prawdą i stanem faktycznym , czytelnie, drukowanym literami.

*osoba niepełnosprawna : osoba, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy utrudnienia , ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych , a w szczególności ogranicza zdolność do wykonywania pracy zawodowej

Dokumenty do pobrania: