Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Szansa na nowy start (Zakończony)

RPWP.07.01.02-30-0081/16 Projekt realizowany jest w terminie od 01 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. (łącznie 13 miesięcy) i obejmuje swym zasięgiem województwo wielkopolskim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe.

 


Projekt zakłada udział 200 osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z czego 120 kobiet i 80 mężczyzn), zamieszkałych w zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa wielkopolskiego (małe obszary miejskie (o ludności poniżej 5 tyś. i średniej gęstości zaludnienia), w tym:
- 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (spełniających przesłankę ubóstwa zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.),
- 100 osób z niepełnosprawnościami (60 kobiet i 40 mężczyzn), w tym:
* min. 20 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym (12 kobiet i 8 mężczyzn),
* 80 osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim lub znacznym (48 kobiet i 32 mężczyzn).

Zakłada się, że jedna osoba może być przypisana do więcej niż jednej z ww. grup.

Do udziału w projekcie nie będą rekrutowane osoby bezrobotne (zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy).

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie społeczno - zawodowe 200 osób (120 kobiet i 80 mężczyzn), zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego, biernych zawodowo i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
- 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodu ubóstwa oraz
- 100 osób z niepełnosprawnościami (60 kobiet i 40 mężczyzn), w tym min. 20 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym,
w okresie od czerwca 2017 r. do czerwca 2018 r. poprzez realizację indywidualnej ścieżki reintegracji obejmującej kompleksowe działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej.