Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Wysokie kwalifikacje - gwarancją sukcesu zawodowego (Zakończony)

RPWP.06.02.00-30-0034/15

Projekt "Wysokie kwalifikacje-gwarancją sukcesu zawodowego”, o numerze RPWP.06.02.00-30-0034/15, realizowany jest przez Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt realizowany jest w terminie od 01 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2018 r. (łącznie 15 miesięcy).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6. Rynek Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja Zawodowa- projekty konkursowe).

Projekt zakłada udział 150 osób (z czego 90 kobiet 60 mężczyzn) bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkałych na wiejskich obszarach funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych województwa wielkopolskiego (wg Kodeksu Cywilnego), wyszczególnionych w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu w tym:

 

Zakłada się, że jedna osoba może być przypisana do więcej niż jednej z ww. grup.
Jednocześnie każda z osób musi kwalifikować się do co najmniej jednej z grup ww.

Celem głównym projektu jest zwiększenie - w terminie do 31 stycznia 2018 r. - możliwości zatrudnienia 150 osób (90 kobiet i 60 mężczyzn) bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo w wieku powyżej 29 lat, województwo wielkopolskiego, przez udział w indywidualnej, kompleksowej ścieżce wsparcia obejmującej: indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe (dla 60% uczestników) oraz pośrednictwo pracy.