Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Europejski drogowskaz kariery (Zakończony)

WND-POWR.01.02.01-30-0179/15

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Cele i założenia projektu:

Projekt zakłada udział 100 osób młodych w wieku 15 – 29 lat (z czego 60 kobiet i 40 mężczyzn) pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET1), zamieszkałych na obszarze województwa wielkopolskiego (wg Kodeksu Cywilnego), z czego:
- 30 osób w wieku 15 -24 lat (18 kobiet i 12 mężczyzn),
- 80 osób biernych zawodowo2, niezarejestrowanych w urzędach pracy (48 kobiet i 32 mężczyzn)