Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Sieć Dobrego Wsparcia (Zakończony)

 

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Lider) i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (Partner) zaprasza osoby bezrobotne, bierne zawodowo, z niepełnosprawnościami z terenów wiejskich zamieszkałe w powiatach: kolskim, konińskim, słupeckim, tureckim, wrzesińskim i gnieźnieńskim.

Skrzynka, 01.08.2017 r.

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
ogłasza nabór do IV edycji projektu
pt.: „Sieć Dobrego Wsparcia” nr RPWP.07.01.02-30-0048/15

Zapraszamy:

 

Zapewniamy:

 

Dodatkowo Uczestnicy Projektu wezmą udział w działaniach aktywizacyjnych

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne zamieszczono na stronie www.wsnrrow.pl

Biuro projektu:
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite
Tel. 736 551 101, e-mail: sdw@onet.eu

 

 

Informacje ogólne  o projekcie:

Projekt realizowany jest w terminie od 01 czerwca 2016 r. do 30 września 2018 r. (łącznie 28 miesięcy) i obejmuje swym zasięgiem subregion koniński w województwie wielkopolskim, tj. powiaty: kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński, gnieźnieński.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe.

Projekt zakłada udział 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (z czego 121 kobiet i 79 mężczyzn), zamieszkałych w zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie subregionu konińskiego, w tym:

 

120 osób będą stanowić osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, tj. 60% grupy docelowej w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zakłada się, że jedna osoba może być przypisana do więcej niż jednej z ww. grup.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych - zgodnie z Kodeksem Cywilnym - na terenie subregionu konińskiego, poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji w subregionie konińskim w terminie 01 czerwca 2016 r. –  30 września 2018 r. oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące.