ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPWP/6.2/004/2018/SZWZ

Data informacji: 27.08.2018 08:04(SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA)

W związku z realizowanym projektem pt.: „Krok do zatrudnienia” o numerze RPWP.06.02.00-30-0004/17, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa – projekty konkursowe, Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług indywidualnego poradnictwa zawodowego, wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla 120 Uczestników projektu, w celu oszacowania wartości zamówienia.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług indywidualnego poradnictwa zawodowego w wymiarze 4 godzin zegarowych na jednego Uczestnika (2 godziny x 2 dni)

Pobierz zapytanie: