Zapytanie ofertowe: asystent ON, poradnictwo grupowe, catering

Data informacji: 09.11.2017 11:35W związku z realizacją projektu nr RPPK.08.01.00-18-0124/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w województwie podkarpackim), zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług asystentów osób z niepełnosprawnością, którzy udzielą pomocy w codziennych czynnościach w trakcie trwania zajęć osobom z niepełnosprawnością - podczas grupowego poradnictwa społeczno-zawodowego oraz indywidualnego pośrednictwa pracy i specjalistycznego poradnictwa zawodowego i prawnego oraz cateringu

 Pobierz zapytania: