zapytania ofertowe

Data informacji: 06.04.2017 10:56ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/POWR/01.02.01/0036/2017

W związku z realizacją projektu pt.: „Postaw na rozwój!”, o numerze                               WND-POWR.01.02.01-14-0036/16, Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia zawodowego w zawodzie spawacz metodą TIG oraz egzaminu zewnętrznego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.
 

1. Zamawiający

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite

NIP: 789-15-77-442

tel. / fax 63-2765705, email: wsnrrow@onet.pl  

www.wsnrrow.pl

 

2. Osoba uprawniona do kontaktów

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: Iwona Płocka, tel. /fax 63-2765705, email: wsnrrow@onet.pl 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).

ZAPYTANIA OFERTOWE:

05.06.2018 r. - zapytanie ofertowe 2 - catering
Typ: pdf Rozmiar: 0.16 Mb

05.06.2018 r. - zapytanie ofertowe 2 - opieka nad dziećmi do lat 7
Typ: pdf Rozmiar: 0.16 Mb

05.06.2018 r. -zapytanie ofertowe 2 - pośrednictwo pracy
Typ: pdf Rozmiar: 0.19 Mb

13.08.2018 r. - zapytanie ofertowe 2 - egzaminy
Typ: pdf Rozmiar: 0.19 Mb